POLSKIE TOWARZYSTWO PRÓŻNIOWE
POLISH VACUUM SOCIETY

Home
Aktualności
Statut
Informacje
Członkowie wspierający
Konferencje
Konkurs im.
J. Groszkowskiego
Biuletyny PTP

Biuletyn nr 50(1/2010)
Biuletyn nr 20(1/2008)
Biuletyn nr 19(1/2007)
Biuletyn nr 18(1/2006)
Biuletyn nr 17(2/2005)
Biuletyn nr 16(1/2005)
Biuletyn nr 15(1/2004)
Biuletyn nr 14(1/2003)
Biuletyn nr 13(1/2002)
Biuletyn nr 12(2/2001)
Biuletyn nr 11(1/2001)
Biuletyn nr 10(2/2000)
Biuletyn nr 9(1/2000)
Biuletyn nr 8(1/1999)
Biuletyn nr 7(2/1998)
Biuletyn nr 6(1/1998)
Biuletyn nr 5(3/1997)
Biuletyn nr 4(2/1997)
Biuletyn nr 3(1/1997)
Biuletyn nr 2(1/1996)
Biuletyn nr 1(1/1995)

NEWSLETTER
Wspomnienia
Linki
ENGLISH SUMMARY

Ostatnia modyfikacja:

BIULETYN PTP nr 2 (1/1996)


Sprawozdania z konferencji

Zainteresowanych informujemy, e materiay:
VI Joint Vacuum Conference Bled (Slovenia) 4-7.IV.1995
ukazay si w Fizyka A vol.4, No.2, (1995) (Part 1), eds.M.Jenko, S.Bohatka, M.Milun and M.Leisch. Fizyka A - Journal of Experimental and Theoretical Physics published by Croatian Physical Society.

Sprawozdanie z 7-th International Summer School Mielno'96 "Modern Plasma Surface Technology"

W dniach od 30. 05 do 1.06. odbya si kolejna , tym razem sidma szkoa letnia na temat plazmowych technik modyfikacji powierzchni. W szkole uczestniczyo 80 suchaczy z wyszych uczelni, instytutw naukowych PAN, instytutw branowych oraz zakadw produkcyjnych z kraju i zagranicy (Niemiec, Czech, Ukrainy i Biaorusi). Wykady prezentowane w jzyku angielskim dotyczyy gwnie otrzymywania i wasnoci warstw i powok twardych (hard coatings), do najciekawszych naleay:

 • H.E. Hintermann - Szwjacaria, Lozanna - "Industrial application of hard coated, extremely high loaded machine parts, especially bearings".
  - "Characteristics of hard coating: adhesion, nanotribological properties and surface investigation by AST nad AFM".
  - "Selective deposition of thin homogenous diamond films by low temperature, low pressure CVD methods and their application to the microsensors".

 • J.Musil - Czechy , Praga
  - "Properties of sputtered alloy films".

 • A. Sokoowska, S. Mitura, J.Szmidt - Polska, Politechnika Wraszawska
  - "The unepected applications of diamond and DLC films".

 • H-J. Scheibe, B.Schultrich, D. Schulze - Niemcy, Frauenhofer Institut for Solid State Physics,Drezno
  - "Laser Arc technology for industraial DLC films deposition".

 • T. Lunow, E.Lopez, D.Schulze, R. Wilberg - Niemcy, VTD Vakuum-Technik Dresden GmBH
  -"Preparation and properties of Cr-C:H layers genereted by cathodic arc deposition (CAPD)". - "Metallization equipments prodced by VTD Vakuum-Technik Dresden GmBH".

 • A. Labuda, A. Novikow - Bialoru, University of Minsk
  - "Electric and Optic properties of Diamond and DLC Thin Films and their application".

 • L.Jasrabik, Fendrych, M.Novak, L.Soukup - Czechy, Institut of Physics, CAS Praga
  - "CNx coatings prepared by supersonic r.f. plasma".

 • E.unarska, W. Precht, N.Geewa, M.Betiuk, A.Foitzik - Polska, Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa, WSI Koszalin
  -" Influence of hydrogen of TiCxN1-x deposition by different PVD methods".

 • J. Morgiel - Polska , Krakw, Instytut Podstaw Metalurgii PAN
  - "Application of X-Ray analisis in TEM to investigation of ordering materials".

 • S.Chizhik - Polska , Instytut Mechaniki Precyzyjnej Warszawa
  - "Atomic force microscope (AFM) od diamond-like carbon (DLC) coatings".

 • T. Stobiecki - Polska AGH, Krakw
  - "RFA as control method of the sputtering process of TiN films".

Uczestnicy szkoy przedstawili swoje prace w ramach sesji plakatowej. Czonkowie Sekcji Plazmowej Inynierii Powierzchni podjli uchwa podczas swojego zebrania o zorganizowaniu za rok VIII Szko Letnia rwnie w Mielnie.

Materiay VI Szkoy Letniej " Modern Plasma Surface Technology" pod redakcj W. Prechta ukazay si w fomie wdawnictwa WSI.


Nowe konferencje i seminaria

10th International Conference on Thin Films and
5th European Vacuum Conference 23-27.IX.96, Salamanca, Spain.
Kontakt: Laboratorio de Fisica del Vacio y Superficies, Instituto de Fisica Aplicada CETEF "L Torres Quevedo"
Serrano 144
E-28006 Madrid, Spain.
tel:(34)(1)5618806 ext.328, fax:(34)(1)4117651, e-mail:JdeSegovia-ICMM@cc.csic.es

ECOSS-16 16th European Conference on Surface Science, 9-13.IX.96, Genowa, Italy
Kontakt:
c/o Dipartamento di Fisica, Via Dodecaneso 33, 16146&nbpsGenowa,Italy
Tel:(3910)3536284, Fax:3622790; e-mail: ecoss16@genova.infn.it

IVC-14/ICSS-10 14th International Vacuum Congress, 10th International Conference on Solid Surfaces,
31.VIII-4.IX.98 Birmingham,UK
Kontakt:
THE INSTITUTE OF PHYSICS
47 Belgrave Sq., London SW1X 8QX, UK
e-mail:iopconf@ulcc.ac.uk

IV Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe 18-21 wrzenia Kazimierz Dolny
jest organizowane przez Zakad Fizyki Dowiadczalnej Instytutu Fizyki UMCS pod patronatem PTP - Sekcje Nauki o Powierzchni i Sekcje Cienkich Warstw. Celem Seminarium jest wymiana informacji naukowej pomidzy laboratoriami pracujcymi w badaniach powierzchni ciaa staego oraz nad otrzymywaniem i badaniem wasnoci cienkich warstw metali i pprzewodnikw. W tym roku swoje referaty zapowiedzieli:

 • L. Baczewski - IF PAN Warszawa - " Magnetyczne warstwy wielokrotne Co/Cu otrzymywane metod epitaksji z wizek molekularnych"

 • M. Bugajski - ITE Warszawa - " Wpyw oddziaywa wielociaowych w dwuwymiarowym gazie elektronowym na jego wasnoci optyczne i wzmocnienie w strukturach laserowych"

 • R. Czajka - IF , Politechnika Poznaska - " Klastery Au osdzane na podou Si- obserwacje przy pomocy skaningowego mikroskopu tunelowego"

 • M. Jaochowski - IF UMCS Lublin - "Struktury quasi - jednowymiarowe"

 • J. Jaroszyski - IF PAN Warszawa - " Uniwersalne fluktuacje przewodnictwa w drutach kawantowych CdTe i CdMnTe"

 • L.Jurczyszyn - IFD Uniwersytet Wrocawski - " Wielokanaowe tunelowanie elektronw w STM"

 • J. Korecki - AGH Krakw - " Metody jdrowe w fizyce powierzchni"

 • B. Lesiak - ICHF PAN, Warszawa - " Badnia powierzchni ukadw bimetalicznych i pprzewodnikowych za pomoc AES i XPS wspomaganych wybranymi metodami sztucznej inteligencji (klasteryzacja, reguy rozmyte)"

 • T. Lewowski - IFD Uniwersytet Wrocawski - " Wpyw warstw surfaktantw na wzrost cienkich warstw metali na podlou szafirowym"

 • S. Mrz - IFD Uniwersytet Wrocawski - "Nieniszczce badanie profilu koncentracji warstwy powierzchniowej metodami kierunkowej spektroskopii elektronowej"

 • K. Pakua - IFD Uniwersytet Warszawski - "Homoepitaksja GaN metod MOCVD"

 • M. Stlicka -IFD Uniwersytet Wrocawski - " W plyw poeierzchni i domieszek na struktur elektronow supersieci pprzewodnikowych"

 • T. Stobiecki - AGH Krakw - " Magnetyczne warstwy sprzone"

 • J. Szuber- IF Politechnika lska, Gliwice - " Pprzewodnikowe sensory gazowe: fizyka technologia zastosowania"


Miejsce Seminarium

Dom Dziennikarza ul. Maachowskiego 17 24-120 Kazimierz Dolny Tel (081) 101-63 Fax:(081) 101-65


Opata konferncyjna
wynosi 350 z i obejmuje noclegi wyywienie i materiay konferencyjne. Opat naley wnie do 5 wrzenia 1996 na konto UMCS w banku:
BDK Lublin III Oddzia Regionalny Nr 334206-209474-139-119
(z zaznaczeniem IV Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, nazwiska osb za ktre opata jest wniesiona).
Materiay Konferencyjne publikowna bed w Electron Technology w j. angielskim.

Informacje

Dr Krzysztof Paprocki Instytut Fizyki UMCS, pl. M. Curie-Skodowskiej 1 20-031 Lublin Tel: (081) 37-61-31, 37-61-46 Fax: (081) 37-61-91

e-mail: rafal@tytan.umcs.lublin.pl

IV Krajowa Konferencja Techniki Przni
16 - 19 padziernika Bachotek k/Brodnicy

Prezydium Sekcji Techniki Prni PTP proponuje powrci do tradycji monotematycznych spotka powiconych fizyce, technice i technologii prni. Trzy poprzednie konferencje odbyy si w latch 70-tych w Warszawie , wieradowie oraz Mielnie. Przekonani o celowoci tych spotka stawiamy sobie nastpujce cele:

 • dokonanie przegldu aktualnego stanu wiedzy w wybranych obszarach techniki proni,

 • rozpowszechnienie informacji o prowadzonych w kraju badaniach w dziedzinie prni, w szczeglnoci wynik prac publikowanych przez Pastwa za granic,

 • umoliwienie dyskusji merytorycznej na tematy zwizane z pracami badawczymi i rozwojowymi,

 • uatwienie w nawizywaniu wsppracy midzy poszczeglnymi orodkami i zespoami badawczymi.

Referaty i komunikaty prezentowane bd sekwencyjnie, a przy wikszej liczbie zgoszonych prac przewidujemy takeorganizacj sesji plakatowej.
Zakres tematyczny obejmuje:
Podstawy fizyko-chemiczne prni. Miernictwo i pomiary prniowe. Wzorce. Wytwarzanie prni. Aparatura prniowa, jej projektowanie budowa i pozespoy.
Tematyka referatw plenarnych

P. Murawski - Wytwarzanie prni. J. Marks, P.Szwemin - Pomiar cinie cakowitych i czstkowych. M. Adydan, W.Grski - Metrologia prniowa. A. Ciszewski, A.Haas - Wydzielanie gazw w prni. M. Niewiski, P.Szwemin - Projektowanie aparatury prniowej. E.Leja - Wspczesne zastosowania prni. Panel: - Szanse techniki prni w Polsce - poprowadzi Cz. Kiliszek


Miejsce Konferencji
Konferencj organizujemy w dniach od 16 do 19 padziernika 1996 w Orodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Uniwersytetu M. Kopernika, piknie pooonym w starym lesie nad jeziorem Bachotek (poj. Brodnickie).

Opata koferencyjna obejmie udzia w konferencji, druk materiaw konferencyjnych (streszcze), zakwaterowanie i wyywienie - od kolacji 16 do niadania 19.10, spotaknie inauguracyjne, kolacj koleesk.
Przewidywana wysoko opaty konferencyjnej wynosi 250 z.
Termin wnoszenia penej opaty konferencyjnej 30.09. 1996

Streszczenia referatw i komunikatw prosimy nadsya w postaci co najwyej 1 strony maszynopisu (A4) na dyskietce 3,5" i w dwu egzemplarzach wydruku na drukarce kaserowej w formacie Word MS dla Windows (6.0 lub 2.0) stosujc czcionk Times MS 12 pkt z odstpem miedzy wierszami 1,5 i z marginesami: lewy i grny 2,5 cm, pozostae (prawy i d) po 2cm. Tytu prosimy pisa w caoci duymi literami, niej po 1 odstpie, prosimy poda imiona i nazwiska autorw, a w nastpnym wierszu nazw i adres instytucji autorw. Tekst streszczenia prosimy pisa po 1 odstpie.

Adres do korespondencji

dr in. Piotrem Szwemin Politechnika Warszawska Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki ul. Koszykowa 75 tel: (022) 6257395 Fax: (022) 6288740

e-mail:szwemin@imio.pw.edu.pl


Walne Zebranie

Sprawozdanie z Walnego Zebrania PTP

I.Cz sprawozdawczo-programowa


Sprawozdanie zarzdu PTP z dziaalnoci za rok 1995

W dniu 1 marca 1996 w Col. Maius UJ odbyo si Walne Zebranie PTP. Przewodniczcy PTP prof. Marek Szymoski w imieniu Zarzadu PTP zoy sprawozdanie za dziaalno w roku 1995. Przekazujc w streszczeniu informacje z dziaalnoci PTP w 1995 roku mona wyrni nastpujce kierunki:


Sprawy Organizacyjne

Przeniesienie siedziby Towarzystwa z Koszalina do Warszawy - z dniem 8 wrzenia 1995 roku Sd Wojewdzki w Warszawie zarejestrowa PTP z siedzib w Instytucie Technologii Prniowej - ITP, 00-241 Wraszawa ul. Duga 44/50. W zwizku z przeniesieniem siedziby do Warszawy obowizki skarbnika PTP od mgr. in Pawa Murawskiego przej doc. dr Jerzy Marks z ITP.

Dziaalno naukowa

Dziaalno naukowa Towarzystwa prowadzona jest w sekcjach porzez seminaria naukowe. Sekcja Plazmowej Inynierii Powierzchni zorganizowaa pod kierunkiem jej przewodniczcego VI Miedzynarodow Szko Letni w Mielnie - "Modern Plasma Surface Technology" 30.05.- 1.06.1995. Obszerne sprawozdanie ze szkoy w Biuletynie PTP nr.1 (19) luty 1996.
Sekcja Nauki o Powierzchni I Cienkich tradycyjnie zorganizoway pod kierunkiem prof. Macieja Bugajskiego III Seminarium "Powierzchni i Struktury Cienkowarstwowe" w Spale od 23 do 26 padziernika. Celem seminarium bya wymiana informacji na temat aktualnie prowadzonych bada, osigni naukowych poszczeglnych zespow i integracja krajowego rodowiska specjalistw zajmujcych si fizyko-chemicznymi metodami badania powierzchni materiaw jak i metodami wtwarzania, charakteryzacj i teori struktur cienkowarstwowwych na bazie pprzewodnikmetali i dielektrykw. W seminarium wzio udzia 118 uczestnikw z 21 orodkw naukowych.
Materiay seminarium zostan wydrukowane w j.angielskim w "Electron Technology" vol.29, nr.2/3 (1996).

Dziaalno midzynarodowa

Polskie Towarzystwo Prniowe byo aktywnie reprezentowane we wszystkich formach dziaalnoci midzynarodowej Unii IUVSTA. Wyraao si to poprzez aktywny udzia w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego IUVSTA w Brdo Sowenia (kwiecie 1995) i Yokohamie (Japonia, wrzesie 1995), udzia polskiej delegacji (3 osoby)w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia IUVSTA w Yokohamie oraz przewodniczeniu przez przedstawiciela PTP Komitetowi Krajw Rozwijajcych si IUVSTA. Prezydent IUVSTA w specjalnym pimie wyrazi uznanie i podzikowanie dla wkadu naszych przedstawicieli w dziaalno Unii. Rwnoczenie przedstawiciele PTP s czonkami wskiego komitetu programowego trzech oddziaw Unii, to jest Applied Surface Science Division (prof. Aleksander Jaboski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie), Surface Science Division (prof. Marek Szymoski Instytut Fizyki UJ) i Vacuum Science Division (dr Piotr Szwemin Instytutu Mikro- i Optoelektroniki PW). PTP delegowao take swoich przedstawicieli do kolegium elektorskiego wszystkich oddziaw naukowych IUVSTA. Prof.Szymoski jest take mem zaufania komisji stypendialnej IUVSTA tzw.Welch Committee poczawszy od kwietnia 1995 roku. Z upowanienia Vacuum Science Division IUVSTA dr Szwemin jest czonkiem Komitetu Programowego V Europejskiej Konferencji Prniowej w Salamance.
Na podkrelenie zasuguje rwnie aktywny udzia naukowy przedstawicieli PTP uczestniczacych ww miedzynarodowych konferencjach nukowycho tematyce prni w tym Bled, Slovenia - VI Joint Vacuum Conference (6 refera i 6 prezentacji plakatowych) i Ykohamie - Int. Vacuum Congress i Int. Conf. on Surface Science (2 referaty i 3 prezentacje plakatowe).

Dziaalno promocyjna

PTP posiada stron tytuow w sieci INTERNET-u w serwisie World-Wide-Web, gdzie na bieco jest dostpny biuletyn PTP. Uruchomiono te Elektroniczn List Dyskusyjn PTP. Umoliwia ona wzajemn wymian informacji pomidzy osobami zainteresowanymi tematyk prni. Zarzd postanowi te kontynuowa tradycje wydawania biuletynu w postaci wkadki do czasopisma "Elektronika".
W okresie od ostatniego Walnego Zebrania odbyy si dwie edycje konkursu im.J.Groszkowskiego na najlepsz prac dyplomow z tematyki zwizanej z szeroko pojtymi zagadnieniami prni i dziedzin wykorzystujcych prnie w prowadzonych badaniach. Niestety konkurs cieszy si umiarkowanym powodzeniem. Zarzd PTP rozway moliwo zmiany formuy i regulaminu Konkursu.

Realizacja uchwa poprzedniego Walnego Zebrania PTP

Wsrd szeciu uchwa Walnego Zebrania zdnia 24.02.1995 jedynie uchwala nr.3 w sprawie zmian w statucie ma charakter zalecenia dla pracy obecnego Zarzdu. Zgodnie z pierwsz czci tego zalecenia Zarzd przeprowadzi niezbdne dziaania w wyniku, ktrych dokonano przeniesienia siedziby wadz Towrzystwa z Koszalina do Warszawy.
Zarzd widzi konieczno przeprowadzenia dalszych zmian w statucie PTP i powoa komisj w skadzie: prof. M.Herman, doc.J.Marks i doc. W.Sielanko, ktrej zadaniem jest redakcja proponowanych zmian w statucie oraz przeprowadzenie konsultacji tych zmian z Zarzdem PTP i czonkami Towarzystwa. Planowany termin dokonania zmian wyznaczono na nastpne Walne Zebranie PTP w 1997 r.

Program dziaania Zarzdu PTP w 1996 roku

Zarzd PTP zamierza kontynuowa dziaalno merytoryczn i oragnizacyjn z godnie z zaoeniami programowymi przedstawionymi w refercie przewodniczcego PTP wygoszonym w dniu 24 lutego 1995 r. W szczegolnoci:

 1. kontynuowa dzialalno miedzynarodow w oraganach Midzynarodowej Uni IUVSTA,

 2. kontynuowa wydawanie biuletynu informacyjnego PTP w postaci wkadki do "Elektroniki" i w postaci informacji rozpowszechnianej za porednictwem INTERNET-u. Apelujemy do czonkw PTP do aktywnego udziau w tej dziaalnoci i uczestnictwa w Internetowej licie dyskusyjnej,

 3. przeprowadzi kolejn edycje konkursu im.J.Groszkowskiego,

 4. kontynuowa dziaalno naukow w ramach seminariw i konferencji organizowanych przez Sekcje PTP (spis konferencji w odrbnej czci biuletynu).

Uchway Walnego Zebrania

W dniu 1 marca 1996 Walne Zebranie PTP przyjo:

 1. sprawozdanie z prac Zarzdu PTP zoone przez przewodniczcego Towarzystwa prof. dr hab. Marka Szymoskiego,

 2. sprawozdanie finansowe zoone przez ustpujcego skarbnika PTP mgr. in. Pawa Murawskiego,

 3. prelimanrz budetu na rok 1996 zoony przez nowego skarbnika PTP doc.dr Jerzego Marksa,

 4. program dziaania Zarzdu PTP na rok 1996

II. Cz naukowa

w drugiej czci Walnego Zebrania prof. Andrzej Haas z Politechniki Wrocawskiej wygosi referat:
"Ekstremalna prnia"

Walne Zebranie zakoczyo obrady okoo g.15-tej.


Sekcje PTP

Sekcja Nauki o Powierzchni

Informacja z zebrania Sekcji (24.X.1995 Spaa)
Przewodniczcy Sekcji prof. J.Szuber wystpi z inicjatywami, popartymi przez czonkw sekcji:

 • stworzenia bazy danych o krajowych laboratoriach zajmujcych si powierzchni. Redaktorzy biuletynu PTP prosz o zgoszenia, najlepiej poprzez List Dyskusyjn PTP.

 • opracowania monografii z zakresu fizyki i chemii powierzchni. Prof Szuber zainteresowanych t inicjatyw prosi o kontakt na adres: Politechnika lska, Gliwice

 • organizacji w 1997 roku przez Instytut Fizyki Politechniki lskiej V Seminarium "Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe"

Zainteresowanym problemami fizyki powierzchni podajemy terminy konferencji i seminariw:

XV ECOSS Genua (Wochy) Sept. 1996 XIV IVC Birmingham (Anglia) - May 1998 XVIII Seminar on Surface Physics Polanica - organizuje Uniwersytet Wrocawski, Instytut Fizyki Dowiadczalnej, 10-14 czerwiec 1996 kontakt: e-mail: sem96@ifd.uni.wroc.pl; fax(+48-71)223365,214454 Seminarium Polskiego Towarzystwa Synchrotronowego, Jaszowiec 1996 - informacja prof. B.Orowski. VI Symposium on Surface Physics w Pradze, czerwiec 1996 (informacja od dr R. Kucharczyka).


Ogoszenie wynikw konkursu im. J. Groszkowskiego

Wyniki Konkursu im. Janusza Groszkowskiego na najlepsz prac dyplomow z dziedziny proni w 1995

W dniu 21 marca 1996 w dawnym gabinecie prof. Janusza Groszkowskiego odbyo si uroczyste wrczenie nagrd i dyplomw. Mio nam poinformowa, e:

 • laureatem I nagrody w ysokoci 1400 z i rocznej prenumeraty "Elektronika" zosta mgr in. Krzysztof Ferfecki za prac (wykonan w Katedrze Elektroniki AGH) : "Modyfikacja pprzewodnikowych wasnoci cienkich warstw dwutlenku tytanu TiO2-x"

 • laureatem II nagrody w wysokoci 700 z i rocznej prenumeraty "Elektronika" zosta mgr Pawe Korecki za prac (wykonan w Instytucie Fizyki UJ): "Badanie struktury powierzchni izolatorw metod IMEED"


Wyrnienia dyplomami otrzymali:

 • mgr wiatosaw Nowogrodzki za prac (wykonan w Instytucie Fizyki UMCS): "Efuzyjne wizki molekularne"

 • mgr in Leszek Przybysz, mgr in. Dariusz Zauski za prac (wykonan w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW): "Przepywomierz gazu rozrzedzonego - modernizacja i badania ukadw prniowego i elektronicznego"

 • mgr Artur Wjtowicz za prac (wykonan w Instytucie Fizyki UMCS): "Metoda wzorcw wewntrznych w datowaniu mineraw i ska w oparciu o rzopad potasu- 40"


Zainteresowanych Konkursem prof. J. Groszkowskiego na rok 1996 prosimy o bezporedni kontakt:

dr in. Piotrem Szwemin Politechnika Warszawska Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki ul. Koszykowa 75 tel: (022) 6257395 Fax: (022) 6288740

e-mail:szwemin@imio.pw.edu.pl

@2017 PTPWebmaster